เที่ยวทั่วไทย กับประกันภัยท่องเที่ยวกลุ่ม เพียง 10 บาท คุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อคนต่อวัน

เที่ยวทั่วไทย กับประกันภัยท่องเที่ยวกลุ่ม เพียง 10 บาท คุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อคนต่อวัน

เที่ยวทั่วไทย กับประกันภัยท่องเที่ยวกลุ่ม เพียง 10 บาท คุ้มครองถึง 100,000 บาท ต่อคนต่อวัน

คุณสมบัติผู้สคร / เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.อายุ 1-75 ปี (อายุ 60-75 ปรับประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/ แผน 5) (อายุเศษเดือนมากกว่า 6 เดือนให้ปัดเป็น 1 ปี)

2.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานโรคความดันโลหิต โรคมะเร็ง
   โรคเอดส์โรคทางสมอง โรคตับ / ไต โรคไขข้อกระดูก เนื้องอก เป็นต้น

3. กรณีชาวต่างชาติต้องมีสำเนาหนังสือเดินทางPasspor)/ใบอนุญาตทำงานตามกฎหมาย Work permit)

4. เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ(ไม่รวมอากรแสตมป)สำหบการออกกรมธรรม์แต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 300 บาทต่อกรมธรรม์

5. สถานที่การเดินทาง ภายในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

6. ระยะเวลาเอาประกันภัยการดินทางแต่ละครั้งของผู้ได้รับความคุ้ครองจะเริ่มต้นและนสุดภายในระยะเวลาเอาประกันภัย

    ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

          6.1 กรณี เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ (Domestic) ความคุ้มครองจะเริ่มต้นตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อเดินทางนั้น
                และดำเนินต่อเองกันไปจนกระทั่งผู้ได้บความคุ้มครองเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยหรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม
                ประกันภัย

          6.2 กรณีผู้ได้รับความคุ้มครองเป็นบุคคลที่เดินทางเข้มาในราชอาณาจักรไทย (Inbound) ความคุ้มครองให้เริ่มตันตั้งแต่ผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทาง
               ถึงประเทศไทย หอตามวันเวลาที่ระบในกมรรม์ประกันภัย และดำเนินต่อเนื่องไปจนกระทั่งผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย
               หรือวันที่และเวลา (24.00 น.) ตามที่ระบุไว้บนหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารการสมัคร

1. ใบคำขอเอาประกันภัย

2. รายบุคคล : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รายกลุ่ม : แนบ File รายชื่อที่ระบุชื่อสกุล-วันเดือนปีเกิด-หมายเลขบัตรประชาชน)

3. กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติใชสำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) /สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport)

ข้อยกเว้นโดยสังเขป

          การกระทำขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง การแท้งลูก การรักษาฟัน(เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ) ปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูก/กระดูกสันหลังเคลื่อน/เสื่อม,อาหารเป็นพิษขณะแข่งรถ แข่งเรื่อ แข่งม้า แข่งสกี แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะขึ้น-ลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนหรือ เครื่องร่อน การเล่นบันจี้จั้มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ ขณะเข้าร่วมทะเลาะวิวาท ขณะก่ออาชญากรรม ถูกจับกุม สงคราม การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การรัฐประหาร ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารตำรวจหรืออาสาสมัคร,ขณะขับขี่ หรือ โดยสารรถจักรยานยนต์ขณะผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใด ๆ ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได ้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได ้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
(รายละเอียด ข้อยกเว้นเพิ่มเติมตามกรมธรรม์ฉบับมาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคปภ.)

ใบคำขอเอาประกัน TA

ราคา : 10 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2565

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย