ประกันภัย PA Series B

ประกันภัย PA Series B

ประกันภัย PA Series B

-ช่วงอายุรับประกันภัย 15 - 70 ปี และ ต่ออายุได้ถึง 75 ปีบริบูรณ์ : Elgtble Age: 15 - 70 years old and renewable up to 75 years old. 0

-ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ : Guaranteed Acceptance

-บุตของผู้เอาประกันภัยหลักรับประกันภัย ตั้งแต่อายุ 6 เดือนบริบูรณ์ ถึง 23 ปิบริบูรณ์ : Kids is 6 months- 23 years old.

เบี้ยประกันภัยนี้มีผลตั้งแต่วันที่1 เมษายน 2563 และ รวมอากรแสตมป์แล้ว
Premium is effective 1 April 2020 and Premium includes stamps duty.

การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือ พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
Health declaration is one of the factors in considering insurance or considering claim payment under the insurance contract.

แบบฟอร์มใบคำขอเอาประกันอุบัติเหตุ PA series B

**ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และ เงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง **

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Series A เบี้ยเริ่มต้น 215 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Series C เบี้ยเริ่มต้น 1150 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Series D เบี้ยเริ่มต้น 1380 บาท

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Series E เบี้ยเริ่มต้น 3590 บาท

ราคา : 269 บาท

วันเริ่มต้น : 1 ก.ค. 2567
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2567

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย