ประกัน Drone ( เพื่อการถ่ายรูป )

ประกัน Drone ( เพื่อการถ่ายรูป )

ประกัน Drone ( เพื่อการถ่ายรูป )

มอบความอุ่นใจให้แก่เจ้าของ Drone ( เพื่อถ่ายรูป )
หนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม

อุ่นใจ ให้ความคุ้มครอง Drone เผื่อถ่ายรูปที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ทุกยี่ห้อ ทุกรุ่น
คุ้มครอง ความเสียหายของ Drone จากอุบัติเหตุ สูงสุด 70,000 บาท
ครอบคลุม บุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีที่มีสาเหตุจาก Drone ของผู้เอาประกันภัย รวมกันทั้งหมดสูงสุด 1,000,000 บาท
คุ้มค่า เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,500 บาท ต่อ 1 ลำ

ความคุ้มครอง จำนวนเงินจำกัดความรับผิด
แผน 1 แผน 2 แผน 3
แผน 4

ความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงต่ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมายใด ๆ

-

-

100% ของราคาซื้อ
(ราคาซื้อไม่เกิน
30,000)
100% ของราคาซื้อ
(ราคาซื้อไม่เกิน
70,000)

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการใช้อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) รวมกันทุกข้อและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยจ่ายตามจริงไม่เกิน
   - การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของบุคคลภายนอก
   - การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยทางร่างกายของบุคคลภายนอก
   - ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
   - ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษี (ต่อลำ) สำหรับ Drone ใหม่ อายุไม่เกิน 3 ปี

1,500 2,000 3,990 5,990

เบี้ยประกันภัยรวมอากรและภาษี (ต่อลำ) สำหรับ Drone อายุ 3-5 ปี

1,500 2,000 4,500 6,500

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. 2558
2. กรมธรม์ฉบับนี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย และแต่ละฝ่ายตกลงที่จะยื่นต่อเขตอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยในข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้น
3. อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน(ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497)
4. ผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา
5. ผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกต้องมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในกรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล
6. รับประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อายุไม่เกิน 5 ปี
7. ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี นับแต่วันที่ตกลงทำประกันภัย
8. อาณาเขตความคุ้มครองในประเทศไทยเท่านั้น
9. ความรับผิดส่วนแรก
9.1 ความสูญเสียหรือเสียหายโดยตรงด่ออากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
      - อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) ใหม่ อายุไม่เกิน 3 ปี: 3,000 บาท ในแด่ละครั้งและทุกครั้ง
      - อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) อายุ 3-6 ปี: 10% ของทุนประกันภัยตัวเครื่อง หรือขั้นต่ำ 3,000 บาท ในแต่ละครั้งและทุกครั้ง
9.2 ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก: ไม่มี
10. ไม่รับประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมกรบินจากภายนอกที่เคยมีประวัดิความเสียหาย หรือการเรียกร้องค่สินไหมทดแทนก่อนหน้าการทำประกันภัยทุกกรณี

การขยายความคุ้มครอง

1. ขยายความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากภัยสงครามที่เป็นความวับผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อากาศยานไร้คนขับ (AVN52G)
2. ขยายความคุ้มครองผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับเสมือนเป็นหนึ่งในผู้เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการฟ้องร้องชดใช้ความเสียหาย (AVN74)
3. ขยายความคุ้มครองกรณีที่มีผู้ใช้อากาศยานไร้คนขับโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีการป้องกันเพื่อไม่ให้บุคคลใด ๆ ก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถนำอากาศยานไร้คนขับไปใช้ได้ (AVN77)
4. ขยายความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวอากาศยานไร้คนขับอันเกิดจากความบกพร่องทางกลไกของการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในระบบคอมพิวเตอร์ (AVN2001 A)
5. ขยายความคุ้มครองกล้องและอุปกรณ์ตามที่ระบุในกรมธรรม์ (สำหรับแผน 3 และแผน 4 เท่านั้น)

ข้อยกเว้น

1. ภัยจากนิวเคลียร์ (AVN38B)
2. เสียงและมลภาวะ (AVN46B)
3. ภัยสงคราม และภัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (AVN48B)
4. ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประกันภัย มีสิทธิเปลี่ยนแปลง แก้ไขเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยหรือประกันภัยต่อ (AVN72)
5. ความเสียหายที่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อบังคับการห้ามทำธุรกรรมกับประเทศหรือประชาชนของประเทศที่ถูกห้าม (AVN11 1)
6. ความเสียหายอันเกิดจากความขัดข้อง หรือการไม่สามาถทำงานได้ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในเรื่องการจดจำวันที่ (AVN2000A)
7. ภัยจากแร่ใยหิน (2488AGM00003)
8. สารเคมีหรือสิ่งของด่าง ๆ ที่ปล่อยออกมาจากอากาศยานไร้คนขับ (SW1531)
9. ความรับผิดต่อความเสียหายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (LIBA AVIATION 12.09.2019)

เอกสารประกอบการแจ้งทำประกันภัย

1. ใบคำขอเอาประกันภัยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)
2. เอกสารการแสดงตนของผู้เอาประกันภัย
2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรวมดา: สำเนาบัดรประชาชน
2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นชาวต่างชาติ: สำเนาหนังสือเดินทาง
2.3 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิดิบุคคล: หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิดิบุคคล
3. สำเนาบัตร์ประชาชนของผู้บังคับอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทุกคน
4. ภาพถ่ายอากาศยานที่ควบคุมกาวบินจากภายนอก (Drone) อย่างชัดเจน
    4 1 ภาพขนาดกว้างที่เห็นตัวเครื่อง
    4.2 ภาพระยะใกล้ที่เห็นหมายเลขประจำเครื่อง (Serial Number)
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินอากาศยานที่ควบคุมการบินภายนอก (Drone)

หมายเหตุ

1. ในกรณีที่มูลค่าอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกสูงกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในตารางข้างดัน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของกรุงเทพประกันภัย
2. ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมอากรแสดมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

   กดตรงนี้ ซื้อความคุ้มครองทันที   

ราคา : 1,500 บาท

วันเริ่มต้น : 2 ม.ค. 2564
วันสิ้นสุด : 31 ธ.ค. 2566

สนใจผลิตภัณฑ์

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ฝากข้อมูลติดต่อ

กรุณากรอกข้อมูล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วน

02-459-2223

Add Line

@prakanthai
ประกันไทย